کنسرو سبزیجات

تهیه و دست چین شده از بهترین سبزیجات. تازگی، کیفیت و تنوع سه ویژگی اصلی کنسروهای سبزیجات 777. بدون مواد نگهدارنده و رنگ خوراکی